Фотогалерея

Статут Асоціації

із змінами, затвердженими З’їздом Асоціації від 17 лютого 2017 року

Стаття 1. Загальні положення
Стаття 2. Мета та завдання Асоціації
Стаття 3. Повноваження Асоціації
Стаття 4. Члени Асоціації, їх права та обов’язки
Стаття 5. Органи управління Асоціації
Стаття 6. Регіональні відділення Асоціації
Стаття 7. Джерела формування та правовий режим майна Асоціації
Стаття 8. Міжнародні зв’язки Асоціації
Стаття 9. Припинення Асоціації
Стаття 10. Внесення змін і доповнень до статуту Асоціації


СТАТУТ
Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування
«Українська асоціація районних та обласних рад»

Стаття 1. Загальні положення

1.1 Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» (далі — Асоціація) є добровільним неприбутковим об’єднанням обласних і районних рад, що створене ними з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування районного та обласного рівня щодо захисту прав та спільних інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку.

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» перейменована З’їздом уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації від 16 липня 2010 року Протокол №1, з Української асоціації місцевих та регіональних влад, зареєстрованої 11 червня 1998 року, свідоцтво №0002-98, утвореної рішенням Загальних зборів від 19 червня 1997 року. Зміни до статуту внесені З’їздом уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації 16 липня 2010 року відповідно до Прикінцевих положень Закон України «Про асоціації органів місцевого самоврядування».

Асоціація поширює свою діяльність на всю територію України як через членів Асоціації, її органи управління, так і через Регіональні відділення, що об’єднують членів Асоціації в Автономній Республіці Крим та областях.

1.2 Асоціація здійснює свою діяльність на принципах законності, добровільності, рівноправності членів, самоврядності, самостійності у визначенні напрямів своєї діяльності, відкритості і публічності, позапартійності.

1.3 В своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законами України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейською Хартією місцевого самоврядування, іншим законодавством України та цим Статутом, а також рішеннями, прийнятими органами управління Асоціації.

1.4 Взаємовідносини Асоціації з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями, громадськими організаціями України будуються на принципах рівноправності і взаємоповаги відповідно до вимог Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» та на підставі угод про співпрацю, які не суперечать чинному законодавству.

1.5 Створення в Асоціації фракцій не допускається.

1.6 Назва Асоціації повна:

 • українською мовою: Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад»;
 • англійською мовою: All-Ukrainian Association of Local and Governments «Ukrainian association of Rayon (district) and Oblast (region) councils».

Назва Асоціації скорочена:

 • українською мовою: УАРОР;
 • англійською мовою: UAROC.

1.7.   Асоціація є юридичною особою, має свою печатку з зображенням символіки, власним найменуванням, штампи, та інші реквізити, зразки яких затверджуються в установленому законодавством порядку.

Місцезнаходження Асоціації є: м. Київ.

Стаття 2. Мета та завдання Асоціації

2.1 Метою Асоціації є покращення якості життя в територіальних громадах шляхом вирішення таких завдань:

 1. утвердження демократичних принципів в системі управління територіями;
 2. захист конституційного права територіальних громад, органів місцевого самоврядування на здійснення місцевого самоврядування;
 3. сприяння розвитку і зміцненню місцевого самоврядування;
 4. сприяння соціально-економічному та культурному розвитку територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку;
 5. поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад, органів місцевого самоврядування у вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування;
 6. створення умов для ефективної реалізації норм Конституції та законів України з питань місцевого самоврядування;
 7. захист прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб в органах державної влади;
 8. організація обміну досвідом діяльності органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблем соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад, що вирішення питань місцевого та регіонального розвитку;
 9. надання консультативно-методичної і практичної допомоги органам місцевого самоврядування;
 10. здійснення благодійницької діяльності, спрямованої на задоволення соціально-економічних та культурних потреб територіальних громад — членів Асоціації;
 11. налагодження взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціаціями та міжнародними організаціями, що опікуються питаннями місцевого самоврядування.

Асоціація вирішує й інші завдання в межах чинного законодавства.

2.2. В процесі реалізації своєї мети і завдань, Асоціація не втручається в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Стаття 3. Повноваження Асоціації

На виконання статутних завдань Асоціація здійснює такі повноваження:

1) об’єднує зусилля органів місцевого самоврядування щодо захисту прав і законних інтересів обласних і районних рад — органів, що представляють спільні інтереси відповідних територіальних громад, розв’язання спільних для територіальних громад проблем, обміну досвідом, створення умов для більш ефективного здійснення повноважень місцевого самоврядування;

2) розробляє та подає органам державної влади пропозиції щодо розвитку місцевого самоврядування, які підлягають обов’язковому розгляду у порядку, встановленому законодавством;

3) надає методичну, правову та інформаційну допомогу органам місцевого самоврядування — членам Асоціації у здійсненні ними своїх повноважень;

4) сприяє підвищенню ефективності підготовки та перепідготовки посадових осіб місцевого самоврядування, підвищенню їх кваліфікації;

5) узагальнює та поширює досвід діяльності органів місцевого самоврядування з питань соціально-економічного та культурного розвитку з питань місцевого та регіонального розвитку;

6) сприяє органам місцевого самоврядування — членам Асоціації у підготовці проектів їх актів, програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад, програм та проектів місцевого та регіонального розвитку;

7) засновує засоби масової інформації, здійснює видавничу діяльність;

8) готує пропозиції щодо структури та штату виконавчих органів відповідних місцевих рад, а також умов оплати праці їх працівників;

9) готує пропозиції щодо типових (примірних) статутів територіальних громад;

10) обстоює спільні інтереси територіальних громад за зверненням відповідних органів місцевого самоврядування із суспільно важливих питань;

11) готує висновки до проектів законів України, інших нормативно-правових актів з питань, що стосуються місцевого і регіонального розвитку;

12) готує та подає до Міністерства фінансів України пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України в частині, що стосується показників місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів, зокрема:

-        визначення соціальних стандартів і нормативів соціальної та бюджетної забезпеченості надання соціальних послуг;

-        обґрунтування і розрахунку загального обсягу міжбюджетних трансфертів у видатках державного бюджету для місцевих бюджетів;

-        методики розподілу міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами;

-        визначення обсягу субвенцій для виконання програм соціально-економічного розвитку територій, інших програм та принципів їх розподілу між місцевими бюджетами;

-        внесення змін до актів законодавства про місцеві бюджети та міжбюджетні відносини;

13) бере участь у розробленні проектів загальнодержавних програм щодо розвитку регіонів, проектів та програм місцевого і регіонального розвитку;

14) представляє і захищає місцеві та регіональні інтереси органів місцевого самоврядування при прийнятті органами державної влади рішень щодо соціально-економічного та культурного розвитку територій;

15) організовує або бере участь в організації та проведенні загальнонаціональних конкурсів на кращі проекти, програми місцевого і регіонального розвитку;

16) сприяє методичному забезпеченню навчання депутатів місцевих рад, голів районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів, підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування та спеціалістів, які працюють у системі місцевого самоврядування;

17) готує пропозиції до Положення про атестацію посадових осіб місцевого самоврядування;

18) здійснює інші повноваження в межах чинного законодавства.

Стаття 4. Члени Асоціації, їх права та обов’язки

4.1. Членами Асоціації можуть бути районні, обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим у разі прийняття ними відповідного рішення, які дотримуються положень цього Статуту, сплачують членські внески і беруть участь у виконанні статутних завдань.

У діяльності Асоціації можуть брати участь місцеві асоціації, як колективні члени у порядку та формах, визначених цим Статутом та статутом місцевої асоціації.

4.2. Членство в Асоціації є добровільним.

Для розгляду Правлінням Асоціації питання щодо прийняття у члени Асоціації відповідна рада надає своє рішення про вступ до Асоціації.

Для розгляду Правлінням Асоціації питання щодо колективного членства в Асоціації місцева асоціація надає рішення її вищого органу управління про вступ до Асоціації відповідно до статуту цієї асоціації.

4.3.   Усі члени Асоціації, в тому числі і колективні, у прийнятті рішень Асоціацією мають право одного вирішального голосу.

4.4.   Члени Асоціації, які протягом 3-х років не дотримуються вимог щодо сплати членських внесків та виконання інших статутних обов’язків, можуть бути виключені з членів Асоціації за рішенням З’їзду Асоціації.

4.5.   Прийом у члени Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу Правління Асоціації.

4.6.   Права і обов’язки членів Асоціації:

4.6.1.          Члени та колективні члени Асоціації мають право:

1) вносити на обговорення З’їзду Асоціації та інших органів управління Асоціації проекти документів, брати участь у підготовці рішень Асоціації та її органів управління з усіх питань діяльності Асоціації;

2) одержувати від Асоціації методичну, організаційну, правову допомогу в межах, її статутних завдань та повноважень;

3) обирати та бути обраними до складу органів управління Асоціації;

4) отримувати інформацію про діяльність органів управління Асоціації, безкоштовно користуватися інформаційно-довідковими послугами Секретаріату Асоціації.

5) входити до складу офіційних делегацій Асоціації та бути уповноваженими виступати від імені Асоціації та її органів управління.

6) вийти зі складу Асоціації за умови виконання зобов’язань, що випливають з членства в Асоціації.

4.6.2.          Члени Асоціації зобов’язані:

1) дотримуватись цього Статуту;

2) виконувати рішення органів управління Асоціації в межах своїх повноважень;

3) сплачувати вступний та щорічні членські внески;

4) брати участь у досягненні мети і завдань Асоціації;

5) надавати інформаційні та статистичні матеріали органам управління Асоціації, які необхідні для виконання статутних завдань Асоціації;

6) повідомити Правління Асоціації про вихід з членів Асоціації у разі прийняття відповідною радою або місцевою асоціацією такого рішення.

4.7.   Представництво в Асоціації здійснюється головою відповідної ради або іншою особою, у порядку установленому чинним законодавством України; представництво колективного члена — особою, згідно статуту місцевої асоціації.

Представництво Асоціації в органах державної влади, інших організаціях та установах, в тому числі міжнародних, здійснюється її Президентом, Віце-президентами, Головою Секретаріату або іншою, уповноваженою у відповідності до чинного законодавства України особою, за їх дорученням.

4.8.   Припинення членства в Асоціації відбувається шляхом:

1) виходу з членів Асоціації за рішенням ради, колективного члена — за рішенням уповноваженого органу згідно статуту місцевої асоціації;

2) виключення з членів за рішенням З’їзду Асоціації.

Членство в Асоціації припиняється з моменту прийняття рішення відповідною радою або З’їздом Асоціації.

4.9. Секретаріат Асоціації щорічно подає інформацію щодо кількості членів Асоціації до Міністерства юстиції України, в установленому законом порядку.

Стаття 5. Органи управління Асоціації

5.1.   Органами управління Асоціації є:

1)      З’їзд представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації та представників колективних членів Асоціації (далі – З’їзд Асоціації);

2)      Правління Асоціації;

3)      Президія Асоціації;

4)      Секретаріат Асоціації.

Контрольним органом Асоціації є Ревізійна комісія Асоціації.

5.2.   Вищим органом управління Асоціації є З’їзд Асоціації.

5.2.1. З’їзд Асоціації скликаються не рідше одного разу на два роки. Рішення про скликання З’їзду Асоціації приймається Правлінням Асоціації, її Президією чи Президентом Асоціації з власної ініціативи або на вимогу не менше однієї третини членів Асоціації.

Рішення про скликання З’їзду Асоціації із зазначенням проекту порядку денного доводиться до відома членам Асоціації не пізніше як за два тижні до дати проведення.

5.2.2. До виключних повноважень З’їзду Асоціації належить:

1)      затвердження Статуту Асоціації, внесення до нього змін;

2)      затвердження порядку денного З’їзду Асоціації;

3)      визначення основних напрямів діяльності Асоціації, розгляд і затвердження довгострокових програм діяльності Асоціації;

4)      прийняття рішень про виключення із членів Асоціації;

5)      формування Правління Асоціації, визначення його кількісного складу;

6)      обрання Президента Асоціації та дострокове припинення його повноважень;

7)      обрання віце-президентів Асоціації та дострокове припинення їх повноважень;

8)      обрання Ревізійної комісії Асоціації та її голови;

9)      розгляд та затвердження звітів Правління та Ревізійної комісії Асоціації;

10)    прийняття рішень про присвоєння звання «Почесний президент Асоціації»;

11)    прийняття рішень про ліквідацію чи реорганізацію Асоціації;

12)    прийняття рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації, у тому числі тих, що віднесені Статутом Асоціації до відання Правління Асоціації або Секретаріату Асоціації.

5.2.3. З’їзд Асоціації є повноважним за умови участі в ньому більше половини обраних для участі в ньому делегатів.

5.2.4. З’їзд Асоціації проводиться відкрито і гласно.

5.2.5. Рішення З’їзду Асоціації приймається виключно на засіданнях шляхом відкритого голосування, яке здійснюється делегатами З’їзду особисто.

З’їздом Асоціації може бути прийнято рішення про проведення таємного голосування.

Рішення З’їзду Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на ньому делегатів З’їзду.

5.3.   У період між засіданнями З’їзду Асоціації управління Асоціацією здійснює Правління Асоціації, яке приймає рішення з усіх питань статутної діяльності Асоціації, що не належать до виключної компетенції З’їзду Асоціації.

5.3.1. Кількісний та персональний склад Правління Асоціації затверджується З’їздом Асоціації.

До складу Правління Асоціації входять за посадою:

1)      Президент Асоціації;

2)      Віце-президенти Асоціації;

3)      Голова Секретаріату Асоціації.

Інші члени Правління Асоціації обираються З’їздом Асоціації з числа уповноважених представників органів місцевого самоврядування — членів Асоціації шляхом відкритого голосування.

Правління формується на принципі рівного представництва регіонів: по два повноважні представники членів Асоціації від Автономної республіки Крим і кожної з областей, при цьому один представляє обласну раду, а інший — районні ради відповідного регіону.

До складу Правління можуть бути обрані повноважні представники колективних членів місцевих асоціацій, представники (голови) секцій Асоціації органів місцевого самоврядування інших територіальних рівнів, які є членами Асоціації.

Правління може припинити повноваження члена Правління за його власним бажанням у разі втрати ним статусу повноважного представника члена Асоціації або у разі неналежного виконання ним своїх повноважень.

Правління може включати до свого складу нових членів в межах визначеної З’їздом Асоціації загальної чисельності Правління та квот представництва від Автономної республіки Крим, кожної з областей та місцевих асоціацій — колективних членів Асоціації. Рішення Правління з цих питань підлягають затвердженню на черговому З’їзді Асоціації.

5.3.2. Строк повноважень членів Правління Асоціації до 5-ти років. Правління здійснює свої повноваження до формування З’їздом Асоціації нового складу.

5.3.3. Правління Асоціації здійснює такі повноваження:

1)      вирішує поточні питання Асоціації;

2)      виступає від імені Асоціації у відносинах з органами державної влади, юридичними і фізичними особами;

3)      затверджує плани роботи Правління Асоціації та Секретаріату Асоціації відповідно до Основних напрямів діяльності Асоціації, визначених З’їздом Асоціації;

4)      приймає рішення про прийом в члени Асоціації;

5)      скликає З’їзд Асоціації, визначає порядок формування делегатів, визначає число делегатів від місцевих асоціацій, вносить пропозиції щодо порядку денного, схвалює проекти рішень з питань, що вносяться на обговорення;

6)      забезпечує виконання рішень З’їзду Асоціації та власних рішень;

7)      звітує перед З’їздом Асоціації про свою діяльність в період до чергового З’їзду Асоціації та подає на затвердження фінансово — господарські звіти;

8)      приймає рішення про утворення і ліквідацію Секретаріату Асоціації;

9)      призначає (звільняє), за поданням Президента Асоціації, Голову Секретаріату Асоціації;

10)    утворює та ліквідує секції, відділення, спілки, координаційні ради, комісії та інші робочі органи Асоціації, затверджує положення про них, призначає їх керівників;

11)    розподіляє обов’язки між членами Правління Асоціації;

12)    затверджує порядок розрахунку розміру сплати вступного та членських внесків для членів Асоціації;

13)    приймає рішення про заснування засобів масової інформації, навчальних, освітніх, та інших закладів, неприбуткових фондів, а також підприємств, установ та організацій в порядку передбаченому чинним законодавством;

14)    затверджує опис та порядок використання символіки Асоціації;

15     затверджує положення про звання та відзнаки Асоціації;

16)    приймає рішення про нагородження відзнаками Асоціації;

17)    формує раду старійшин Асоціації;

18)    вирішує інші питання спрямовані на реалізацію мети та завдань Асоціації.

5.3.4. Формою роботи Правління Асоціації є його засідання, які правомочні, якщо в них бере участь більше половини його складу.

Чергові засідання Правління Асоціації проводяться один раз у квартал.

Рішення про проведення чергового засідання Правління Асоціації із зазначенням порядку денного, дати та місця його проведення приймає Президент Асоціації, про що оголошується не пізніше як за 10 днів до дня засідання. При необхідності, за згодою більшості членів Правління Асоціації, засідання Правління Асоціації може бути скликане в коротший термін.

Проведення позачергового засідання Правління Асоціації може бути ініційоване Президентом Асоціації або не менш як 1/3 членів Правління Асоціації.

У засіданнях Правління Асоціації з правом дорадчого голосу бере участь Голова Ревізійної комісії Асоціації або за його дорученням член цієї комісії.

5.3.5. Рішення Правління Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу Правління Асоціації. Кожний член Правління Асоціації має один голос. Допускається врахування голосів відсутніх на засіданні членів Правління Асоціації за їх письмовим підтвердженням щодо голосування «за» або «проти» запропонованого проекту рішення Правління Асоціації, якщо до проекту рішення не надавались пропозиції щодо редакційних змін.

За виняткових обставин, за рішенням Президента чи Президії Асоціації, Правління може прийняти рішення методом опитування членів Правління. У цьому випадку проект рішення розсилається членам Правління, які письмовим підтвердженням (візуванням) висловлюють свою позицію щодо запропонованого проекту рішення Правління Асоціації.

5.4.   Для попереднього розгляду питань віднесених до відання Правління Асоціації, вирішення питань, які не віднесені до повноважень Правління, З’їзду Асоціації, Правлінням Асоціації утворюється Президія Асоціації у складі:

1)      Президента Асоціації;

2)      віце-президентів Асоціації;

3)      голови Секретаріату Асоціації;

4)      інших повноважних представників – членів Асоціації з врахуванням рівного представництва голів районних і обласних рад.

5.4.1. Президія Асоціації здійснює такі повноваження:

1)      виступає від імені Асоціації у відносинах з органами державної влади, юридичними і фізичними особами;

2)      затверджує, за поданням Секретаріату Асоціації, кошторис доходів та видатків на черговий фінансовий рік та звіт про його виконання;

3)      розглядає пропозиції щодо додаткового фінансування конкретних заходів, програм, проектів тощо в процесі виконання бюджету Асоціації, а також питання надання благодійницької допомоги;

4)      контролює фінансово-господарську діяльність Секретаріату Асоціації;

5)      затверджує Положення про Раду старійшин;

6)      вносить пропозиції Президенту Асоціації щодо Основних напрямів діяльності Асоціації.

5.5.   Контроль за дотриманням статутних вимог членами Асоціації, Президентом Асоціації, Правлінням Асоціації та Секретаріатом Асоціації, виконанням рішень З’їзду Асоціації, а також за фінансово — господарською діяльністю Секретаріату Асоціації здійснює Ревізійна комісія Асоціації.

Ревізійна комісія Асоціації підзвітна З’їзду Асоціації.

5.5.1. Голова та члени Ревізійної комісії Асоціації обираються з числа уповноважених представників членів та колективних членів Асоціації строком на п’ять років З’їздом Асоціації.

Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Асоціації можливе лише у разі добровільної відставки або втрати представницького мандату.

Членами Ревізійної комісії Асоціації не можуть бути уповноважені представники членів та колективних членів Асоціації, які входять до складу Правління Асоціації.

5.5.2. Формою роботи Ревізійної комісії Асоціації є її засідання, які правомочні, якщо в них бере участь більше половини складу Ревізійної комісії Асоціації.

Чергові засідання Ревізійної комісії Асоціації проводяться один раз у рік.

5.5.3. Рішення Ревізійної комісії Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу Ревізійної комісії Асоціації.

Кожний член Ревізійної комісії Асоціації має один голос. Допускається врахування голосів відсутніх на засіданні членів Ревізійної комісії Асоціації за їх письмовим підтвердженням щодо голосування «за» або «проти» запропонованого проекту рішення Ревізійної комісії Асоціації.

5.6.   Найвищою посадовою особою Асоціації є Президент Асоціації.

5.6.1. Президент Асоціації обирається З’їздом Асоціації строком на п’ять років з правом переобрання. Президент Асоціації здійснює свої повноваження до обрання З’їздом Асоціації нового Президента.

Повноваження Президента Асоціації можуть бути припинені достроково за рішенням З’їзду Асоціації у випадках:

1)      добровільної відставки;

2)      припинення членства в Асоціації органу місцевого самоврядування, який він представляє;

3)      втрати представницького мандату;

4)      вчинення дій, що дискредитують або завдають шкоди Асоціації;

5)      порушення вимог Статуту Асоціації.

5.6.2. Президентом Асоціації може бути обраний лише уповноважений представник органу місцевого самоврядування — члена Асоціації, який має стаж служби в органах місцевого самоврядування, або депутатської діяльності не менше чотирьох років і має представницький мандат.

5.6.3. Президент Асоціації здійснює свої повноваження на громадських засадах.

5.6.4. Президент Асоціації здійснює такі повноваження:

1)      організує діяльність Правління Асоціації;

2)      без довіреності представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями, громадськими та профспілковими, міжнародними та зарубіжними організаціями;

3)      веде засідання Правління Асоціації та З’їзду Асоціації;

4)      підписує рішення Правління Асоціації та З’їзду Асоціації;

5)      підписує від імені Асоціації та Правління Асоціації угоди і договори;

6)      вносить на розгляд З’їзду Асоціації пропозиції щодо кандидатур віце-президентів Асоціації, кількісного та персонального складу Правління Асоціації, дострокового припинення повноважень членів Правління Асоціації;

7)      вносить подання Правлінню Асоціації щодо призначення та звільнення Голови Секретаріату Асоціації;

8)      вносить на розгляд З’їзду Асоціації пропозиції щодо Основних напрямів діяльності Асоціації;

9)      звітує перед З’їздом Асоціації про діяльність Правління Асоціації в період між З’їздами Асоціації;

10)    встановлює відзнаки Президента Асоціації та нагороджує ними;

11)    виконує інші повноваження згідно Статуту Асоціації та рішень Правління і З’їзду Асоціації.

5.7.   У разі відсутності Президента Асоціації, його повноваження виконує за рішенням Правління Асоціації — один із віце-президентів Асоціації.

Віце-президенти Асоціації обираються З’їздом Асоціації за поданням Президента Асоціації строком на п’ять років з правом переобрання. Віце-президенти Асоціації повинні бути лише уповноважені представники органів місцевого самоврядування — членів Асоціації і представляти різні територіальні рівні органів місцевого самоврядування.

Питання про дострокове припинення повноважень віце-президентів Асоціації може бути ініційоване перед З’їздом Асоціації Президентом Асоціації, Правлінням Асоціації або однією третиною членів та колективних членів Асоціації.

Віце-президенти Асоціації здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків та виконують за дорученням Президента Асоціації його окремі повноваження.

Віце-президенти Асоціації працюють в Асоціації на громадських засадах.

5.8.   Почесним президентом Асоціації може бути особа, яка була Президентом Асоціації і своєю діяльністю зробила значний внесок у її розвиток та розбудову місцевого самоврядування в Україні.

Почесний президент Асоціації входить до Ради старійшин та має право брати участь в засіданнях керівних органів Асоціації з правом дорадчого голосу.

За дорученням Правління Асоціації Почесний президент Асоціації може представляти інтереси Асоціації в органах державної влади, в міжнародних організаціях та інших організаціях.

5.9.   Голова Секретаріату Асоціації призначається (звільняється) за поданням Президента Асоціації Правлінням Асоціації.

Голові Секретаріату Асоціації, за рішення З’їзду Асоціації, може надатись статус Віце-президента Асоціації з виконавчої роботи.

Голова Секретаріату Асоціації виконує такі повноваження:

1)      здійснює керівництво Секретаріату Асоціації, розподіляє обов’язки між працівниками Секретаріату Асоціації;

2)      подає на затвердження Президента Асоціації штатний розпис Секретаріату Асоціації та посадові оклади їх працівників в межах коштів, передбачених на їх утримання;

3)      приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Секретаріату Асоціації, видає накази та розпорядження, обов’язкові для працівників Секретаріату, преміює їх та накладає дисциплінарні стягнення;

4)      погоджує з Президентом Асоціації та подає на затвердження Правлінню Асоціації кошторис фінансово-господарської діяльності і річні баланси;

5)      без довіреності представляє Секретаріат Асоціації у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями, громадськими та профспілковими, міжнародними та зарубіжними організаціями;

6)      розпоряджається майном і фінансами Асоціації, є розпорядником коштів та кредитів, від імені Асоціації укладає за погодженням з Президентом Асоціації угоди та уповноважує інших осіб на виконання цих повноважень;

7)      подає від імені Асоціації претензії та позови до організацій і підприємств та громадян у відповідності до чинного законодавства;

8)      несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Секретаріат Асоціації цим Статутом, а також рішеннями З’їзду та Правління Асоціації та розпоряджень Президента Асоціації;

9)      погоджує з Президентом Асоціації та подає на затвердження Правлінню Асоціації положення про регіональне відділення Асоціації, про секції, відділення, спілки, координаційні ради, комісії та інші робочі органи Асоціації;

10)    здійснює інші повноваження в межах, визначених цим Статутом та рішеннями Правління Асоціації.

У разі відсутності Голови Секретаріату, та неможливості скликання Правління Асоціації, Президент Асоціації може призначити своїм розпорядженням тимчасово виконуючого обов’язки Голови Секретаріату.

5.10. Секретаріат Асоціації є виконавчим органом Асоціації, який утворюється для організаційного, правового, інформаційного, фінансово-господарського та іншого забезпечення діяльності Асоціації, її органів управління, реалізації їх рішень, надання послуг органам місцевого самоврядування — членам Асоціації з питань, передбачених цим Статутом і чинним законодавством.

Секретаріат підконтрольний і підзвітний Президенту Асоціації, Правлінню Асоціації та З’їзду Асоціації.

5.10.1.        Секретаріат Асоціації здійснює організаційне і фінансово-господарське забезпечення Асоціації та її Правління, користується рахунками, печаткою, штампами та символікою Асоціації.

5.10.2.        Секретаріат Асоціації здійснює такі повноваження:

1)      забезпечує поточну діяльність Асоціації відповідно до цього Статуту;

2)      організовує виконання рішень органів управління Асоціації, договорів, угод та контрактів;

3)      від імені Асоціації здійснює функції власника коштів і майна Асоціації;

4)      проводить збір, систематизацію та аналіз пропозицій членів Асоціації щодо проблем розвитку місцевого самоврядування, порушень їх прав та інтересів, вносить їх на розгляд відповідних органів влади та інформує членів Асоціації про вирішення цих питань;

5)      готує проекти кошторису доходів та видатків Асоціації і забезпечує його виконання та готує звіти про фінансово-господарську діяльність;

6)      розробляє проекти рішень органів управління Асоціації та готує інші матеріали на їх розгляд;

7)      розвиває матеріально-технічну базу Асоціації, здійснює в межах, визначених законодавством, управління підприємствами, установами та іншими юридичними особами, засновником яких є Правління Асоціації, надає послуги органам місцевого самоврядування;

8)      здійснює централізоване інформаційне забезпечення членів Асоціації та видавничу діяльність для забезпечення членів Асоціації довідковими, консультативними, методичними матеріалами;

9)      надає консультативну, методологічну та організаційну допомогу членам Асоціації;

10)    вивчає та розповсюджує передовий досвід ефективного здійснення завдань та функцій місцевого самоврядування, організовує обмін досвідом, проводить виставки, експозиції, конференції, семінари тощо;

11)    забезпечує зберігання документів Асоціації;

12)    за дорученням З’їзду Асоціації, Правління Асоціації здійснює інші функції, та повноваження.

5.11. З метою забезпечення виконання завдань Асоціації з окремих напрямів та в окремих сферах діяльності, Правління Асоціації може утворювати секції, спілки, науково-методичні та консультативно-дорадчі органи та інші структурні підрозділи та робочі органи Асоціації, що діють на основі положень, які затверджуються Правлінням Асоціації, їх керівники виконують свої обов’язки на громадських засадах або приймаються на постійну роботу Головою Секретаріату Асоціації.

Правління Асоціації утворює Раду старійшин Асоціації та затверджує положення про неї. Голова Ради старійшин має право брати участь в засіданнях керівних органів Асоціації з правом дорадчого голосу.

5.12. Координація діяльності секцій, спілок, науково-методичних та консультативно-дорадчих органів та інших структурних підрозділів та робочих органів Асоціації, їх інформаційне, організаційне та матеріально-технічне забезпечення покладається на Секретаріат Асоціації.

Стаття 6. Регіональні відділення Асоціації

6.1. Регіональні відділення Асоціації (далі — РВ УАРОР) утворюються Правлінням Асоціації в Автономній Республіці Крим та областях з метою ефективної реалізації мети і завдань Асоціації, забезпечення узгоджувальної координації органів місцевого самоврядування та їх об’єднань щодо захисту прав та інтересів територіальних громад на регіональному рівні, реалізації рішень органів управління Асоціації.

Рішення про утворення регіональних відділень Асоціації приймається Правлінням на підставі відповідних письмових пропозицій членів асоціації за умови членства в Асоціації не менше як 50 відсотків від загальної кількості районних рад у відповідному регіоні та затверджується загальними зборами цих членів Асоціації.

6.2. РВ УАРОР здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та Типового положення про них, що затверджується Правлінням Асоціації.

РВ УАРОР виступають на регіональному рівні від імені Асоціації. За рішенням Правління Асоціації функції РВ УАРОР можуть бути покладені на місцеву асоціацію органів місцевого самоврядування, як колективного члена Асоціації.

6.3.   РВ УАРОР спрямовують свою діяльність на вирішення місцевих проблем як безпосередньо, так і через органи Асоціації.

6.4.   Взаємовідносини між органами управління Асоціації та РВ УАРОР будуються на підставі цього Статуту і рішень З’їзду Асоціації та Правління Асоціації.

6.5.   РВ УАРОР в межах визначених цим Статутом квот пропонує кандидатури до складу Правління Асоціації.

6.6.   РВ УАРОР здійснюють такі повноваження:

1) організовують виконання статутних завдань Асоціації на регіональному рівні. Захищають права та інтереси членів Асоціації на регіональному рівні, а також через органи управління Асоціації у вищих, та центральних органах державної влади;

2) сприяють становленню та розвитку місцевого самоврядування в регіоні;

3) вивчають та розповсюджують передовий досвід з питань діяльності органів місцевого самоврядування;

4) організовують реалізацію рішень Асоціації та її органів управління;

5) співпрацюють з іншими РВ УАРОР;

6) обирають, згідно визначеної Правлінням Асоціації квоти, делегатів-уповноважених представників органів місцевого самоврядування — членів Асоціації на З’їзд Асоціації.

6.7.   Контроль за діяльністю РВ УАРОР здійснюється Правлінням Асоціації.

6.8.   Для забезпечення організаційної, фінансової, матеріально — технічної та інформаційної діяльності РВ УАРОР, реалізації рішень органів управління Асоціації та РВ УАРОР Секретаріатом Асоціації можуть призначатися виконавчі секретарі РВ УАРОР.

Стаття 7. Джерела формування та правовий режим майна Асоціації

7.1.   Джерелами формування майна Асоціації є:

1)      вступні та членські внески;

2)      цільові внески на виконання окремих заходів та реалізацію окремих проектів (відрахування з місцевих бюджетів членів Асоціації);

3)      спонсорські внески;

4)      добровільні пожертвування, подарунки, безкоштовна передача об’єктів, що надходять від юридичних та фізичних осіб;

5)      доходи від використання інтелектуальної власності Асоціації;

6)      пасивні доходи;

7)      дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін;

8)      інші джерела, дозволені законодавством.

7.2.   Майно та кошти Асоціації є її власністю.

7.3.   У власності Асоціації можуть знаходитися будівлі, споруди, житловий і нежитловий фонд, обладнання, транспортні засоби, інвентар, майно культурно-освітнього і оздоровчого призначення, земельні ділянки, кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для матеріально — технічного забезпечення статутної діяльності.

7.4.   Майно та кошти Асоціації використовуються виключно для виконання її статутних завдань і не можуть бути спрямовані на інші цілі.

Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Асоціації та пов’язаних з ними осіб забороняється.

7.5.   При виході зі складу Асоціації майно і кошти, передані у власність Асоціації її членами, не повертаються.

7.6.   Асоціація користується послугами фінансових установ, веде бухгалтерський облік і встановлену державну звітність, сплачує податки відповідно до чинного законодавства, формує та веде архів.

7.7.   З метою виконання статутних завдань Асоціація може засновувати, в установленому законом порядку, підприємства, створювати заклади, установи або організації, в тому числі фонди муніципального розвитку та соціальної підтримки працівників органів місцевого самоврядування.

7.8.   Асоціація не відповідає за зобов’язання своїх членів, юридичних осіб, засновником яких вона є, а члени Асоціації і вказані юридичні особи не несуть відповідальність по зобов’язаннях Асоціації.

Стаття 8. Міжнародні зв’язки Асоціації

8.1.   Для виконання статутних завдань і рішень її органів управління Асоціація підтримує і розвиває міжнародні зв’язки.

Основною метою здійснення Асоціацією міжнародних зв’язків є:

1)      розвиток співробітництва з міжнародними організаціями, зарубіжними містами, їх асоціаціями, вивчення світового досвіду розвитку місцевого самоврядування;

2)      залучення іноземних інвестицій для розвитку інфраструктури у регіонах;

3)      сприяння членам Асоціації в налагодженні міжнародних зв’язків;

4)      організація проведення конференцій, семінарів, симпозіумів тощо.

5)      виконання проектів і програм за підтримки міжнародних організацій, спрямованих на зміцнення демократії і розвиток місцевого самоврядування в Україні.

8.2.   З метою виконання статутних завдань Асоціація може укладати угоди про співробітництво з міжнародними і закордонними урядовими та неурядовими організаціями з дотриманням норм законів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вступати в члени міжнародних об’єднань органів місцевого самоврядування та відкривати свої представництва за кордоном.

Стаття 9. Припинення Асоціації

9.1.   Асоціація припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

9.2.   Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням З’їзду Асоціації.

9.3.   Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що приймає рішення про ліквідацію або за рішенням суду у випадках визначених чинним законодавством.

9.4.   У разі припинення Асоціації, активи Асоціації передаються одній або кільком всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування або зараховуються до доходу бюджету.

9.5.   У разі ліквідації Асоціації документи, в тому числі по особовому складу, передаються в архівні установи України.

Стаття 10. Внесення змін і доповнень до статуту Асоціації.

10.1. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться З’їздом Асоціації і підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному законом.

10.2. Рішення щодо внесення змін до Статуту Асоціації в частині зміни юридичної адреси приймається Правлінням Асоціації.

СТРІЧКА РЕГІОНАЛЬНИХ НОВИН

До уваги прес-служб районних рад!


- 8 листопада -


Запорізька обласна рада
Запоріжці сплачують податки й підтримують розвиток громад

Вінницька обласна рада
«Вінницяоблтеплоенерго» отримало мобільну модульну котельню

Тернопільська обласна рада
Робоча група затвердила проєкт програми розвитку місцевого самоврядування в Тернопільській області

Рівненська обласна рада
Медиків дитячої лікарні в польському Ольштині відзначили нагородами обласної ради


- 18 вересня -


Київська обласна рада
Київський обласний онкологічний диспансер отримав сучасні інфузійні волюметричні насоси

Харківська обласна рада
Колектив та читачі Бібліотеки на Алчевських отримали відзнаки Почесного консульства Литовської Республіки

Херсонська обласна рада
Пішов з життя депутат обласної ради Геннадій Лагута

Чернівецька обласна рада
Спільна злагоджена робота влади та громади, спрямована на запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності набуває особливої соціальної значущості в скрутних умовах воєнного стану


- 15 вересня -


Сумська обласна рада
«Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні» передала Сумській обласній дитячій клінічній лікарні медичний інструментарій

Хмельницька обласна рада
«Братерство сталевих»: відбудеться благодійний забіг на підтримку ЗСУ

Вінницька обласна рада
Медичні та навчальні заклади Калинівської громади до зими готові

Закарпатська обласна рада
В облраді вшанували фахівця у галузі спорту Анатолія Плеханова

- 12 вересня -


Кіровоградська обласна рада
ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ КІРОВОГРАДЩИНИ ВЖЕ НАДІЙШЛО БІЛЬШЕ 6 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ

Полтавська обласна рада
Полтавщина увійшла до переліку шести пілотних областей України, де планується реалізація проєкту “Skills4Recovery”

Запорізька обласна рада
Військовий збір: внесок запоріжців перевищив 465 млн грн

- 7 вересня -


Івано-Франківська обласна рада
З нагоди професійного свята в Івано-Франківську відзначили кращих спортсменів Прикарпаття

Запорізька обласна рада
Запоріжці звертаються до депутатів обласної ради для розв’язання проблем соціального та правового характеру

Хмельницька обласна рада
Віолета Лабазюк взяла участь у саміті «Ментальне здоров’я: крихкість і стійкість майбутнього»


- 5 вересня -


Житомирська обласна рада
Привітання заступника голови Житомирської обласної ради Володимира Ширми з Днем знань

Одеська обласна рада
В Одесі вшанували пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність

Чернігівська обласна рада
Голова Обласної ради обговорила безпекову ситуацію на півночі регіону


- 30 серпня -


Миколаївська обласна рада
Громади кількох облстей, зокрема Миколаївської, отримають 1,7 мільярда гривень на відновлення

Сумська обласна рада
Сумський онкологічний центр перетворюється на сучасний заклад європейського рівня

Дніпропетровська обласна рада
У Дніпрі вшанували памʼять загиблих захисників України

Вінницька обласна рада
Мобільну лазню відправив на фронт Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб

- 28 серпня -


Львівська обласна рада
У Львові вшанували пам'ять Великого Каменяра

Одеська обласна рада
У День Незалежності в Одесі вшанували пам’ять полеглих Героїв України

Волинська обласна рада
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА СПІВПРАЦЮВАТИМЕ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ДОНОРАМИ

Черкаська обласна рада
В обласному краєзнавчому музеї відкрили новий експозиційний зал присвячений відновленню Незалежності України