Фотогалерея

Національні асоціації органів місцевого самоврядування звернулися до Адміністрації Президента підтримати Концепцію реформування місцевого самоврядування в Україні

Національний Конгрес місцевого самоврядування у складі трьох Всеукраїнських асоціацій звернувся до Глави Адміністрації Президента України з проханням підтримати положення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади та рекомендувати їх до схвалення.

У листі, зокрема, сказано, що «розв’язати існуючі проблемні питання місцевого самоврядування, територіального устрою, системно-структурної та функціонально-компетенційної організації публічної влади на територіальному рівні неможливо без удосконалення положень Конституції України. У зв’язку з цим Концепція має закласти доктринальні засади державно-правової стратегії модернізації системи публічної влади як на конституційному, так і законодавчому рівнях».

Підкреслюється також, що Концепція відзначається високим ступенем системності. Вона передбачає побудову цілісної моделі територіальної організації влади, а визначені Концепцією завдання реформування охоплюють заходи інституційного, соціального, функціонального, матеріально-фінансового, адміністративно-територіального характеру, що дозволяє забезпечити реальність та збалансованість перетворень, уникнути «перекосів» у реалізації окремих напрямків реформ.

Президент Української асоціації районних та обласних рад Сергій Чернов,  президент Асоціації міст України Юрій Вілкул, голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Микола Фурсенко та директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, голова Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування Світлана Серьогіна, які поставили свої підписи у листі до Глави Адміністрації Президента України, наголошують:

«Проведено ретельний аналіз положень Концепції вітчизняними і закордонними експертами. Положення Концепції одержали широку підтримку місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, науковців, громадськості. Це підтверджує сприйняття запропонованих напрямків реформування місцевого самоврядування громадськістю та розуміння необхідності якнайшвидшої реформації. Положення Концепції є вивіреними, комплексними, прогнозованими щодо подальшої реалізації у відповідних нормах законодавства».

Окрім того, Сергій Чернов під час нещодавнього засідання Ради регіонів звернувся до Президента України Віктора Януковича від трьох Всеукраїнських асоціацій місцевого самоврядування з проханням розглянути можливість підписання Указу про затвердження Концепції.

Текст листа приведено нижче:

Главі Адміністрації
Президента України
С.В. Льовочкіну
 

 

ШАНОВНИЙ Сергію Володимировичу! 

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади є першим за роки незалежності документом, спрямованим на системне та комплексне удосконалення територіальної організації влади. До цього часу здійснювалися декілька спроб визначити стратегічні пріоритети у даній сфері. Зокрема, Президентом України були схвалені Концепція адміністративної реформи, Концепція державної регіональної політики, Програма державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні, Верховною Радою України – Концепція сталого розвитку населених пунктів, Кабінетом Міністрів України – Державна стратегія регіонального розвитку та Концепція реформи місцевого самоврядування. Але ці документи були зорієнтовані лише на окремі аспекти регіонального розвитку або муніципальної політики. Залишившись у більшості своїй декларативними документами, вони не надали відчутного поштовху у напрямку реформ.

За цей час у державі накопичилася значна кількість організаційно-правових,  територіальних, матеріально-фінансових та інших проблем у сфері територіальної організації влади. Серед них – відсутність чітких концептуальних засад місцевого самоврядування, регіональної і муніципальної політики держави, недостатня розвинутість форм локальної демократії, відсутність повної організаційної системи місцевого самоврядування на рівні районів та регіонів, недосконалість механізмів його взаємодії з місцевими державними адміністраціями, неспроможність подавляючої більшості територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення, громіздкість і застарілість адміністративно-територіального устрою, його невідповідність сучасним вимогам територіальної організації влади.

Розв’язання цих проблем вимагає переходу до системних трансформаційних змін та цілеспрямованої комплексної правової політики у сфері територіальної організації влади. Науково-методологічною основою перетворень має слугувати Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

На сучасному етапі модернізації територіальної організації влади очевидним стає те, що законодавство не може розвиватися поза чіткої та обґрунтованої концептуальної основи. Вирішення актуальних проблем загальнодержавного значення у даній сфері вимагає проведення системної та комплексної правової політики, що має бути зорієнтована на удосконалення не лише поточного законодавства, але й на еволюційний розвиток усієї правової системи суспільства. У цьому сенсі Концепція має важливе соціально-правове, цілепокладаюче та системоутворююче значення, забезпечує широке і одночасно узагальнене охоплення правового матеріалу. Концепція має визначати стратегічні орієнтири і найбільш актуальні завдання реформування територіальної організації влади, принципи і форми його реалізації, з правової точки зору завдавати цілі законотворчості, що дозволятиме визначити прогнозоване спрямовання законопроектної роботи у відповідності з сучасними потребами розвитку держави.

Розв’язати існуючі проблемні питання місцевого самоврядування, територіального устрою, системно-структурної та функціонально-компетенційної організації публічної влади на територіальному рівні неможливо без удосконалення положень Конституції України. У зв’язку з цим Концепція має закласти доктринальні засади державно-правової стратегії модернізації системи публічної влади як на конституційному, так і законодавчому рівнях. В іншому випадку консервуватиметься існуюча застаріла та в багатьох своїх положеннях недосконала конституційно-правова модель територіальної організації влади. Однаково хибними є як відрив цього правового документу від практики державного і муніципального будівництва, так і зведення його лише до точечного оновлення правового регулювання існуючої політико-правової практики.

Підготовлена Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади відзначається чіткою концептуальною основою, інноваційністю та конкретністю змісту. В основу її покладені в першу чергу національні здобутки державного та муніципального будівництва та сучасні ідеї конституціоналізму. Вперше Україна впритул підійшла до імплементації у національне законодавство найважливіших принципів місцевого самоврядування, проголошених Європейською Хартією місцевого самоврядування – повсюдності місцевого самоврядування, субсидіарності, доступності публічних послуг, спроможності місцевого самоврядування.

Концепція відзначається високим ступенем системності. Вона передбачає побудову цілісної моделі територіальної організації влади, а визначені Концепцією завдання реформування охоплюють заходи інституційного, соціального, функціонального, матеріально-фінансового, адміністративно-територіального характеру, що дозволяє забезпечити реальність та збалансованість перетворень, уникнути «перекосів» у реалізації окремих напрямків реформ.

Масштабність передбачених трансформаційних перетворень вимагає комплексності заходів з реалізації положень цього документу. Реалізація Концепції вимагатиме оновлення конституційно-правового регулювання територіального устрою та місцевого самоврядування, прийняття низки законодавчих та підзаконних актів. Відображаючи відповідні ідеї щодо реформування положення Концепції передбачають їхнє відображення в подальшому у нормах Основного Закону та поточного законодавства, визначаючи напрямки подальшого унормувати. У разі ж дублювання чи формулювання положень Концепції повністю за текстом чинного Основного Закону України про жодні реформаційні процеси не можна буде вести мову та це буде порушувати саму сутність і завдання Концепції як змістовної сукупності поглядів на процеси реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні. Положення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади повністю узгоджуються з підготовленими в межах Конституційної Асамблеї проектами концепцій внесення змін до Розділів VI, ІХ, Х, ХІ Конституції України.

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади є результатом масштабної аналітичної роботи державознавців, учених, державних і муніципальних діячів, пов’язаної з узагальненням великого обсягу емпіричних даних у сфері державного і муніципального будівництва, досягнень сучасної наукової думки, міжнародно-правових стандартів, кращих практик зарубіжних держав, правового матеріалу. У розробці проекту Концепції активну участь брали Українська асоціація районних та обласних рад, Асоціація міст України, Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, Академія правових наук України та Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Проект Концепції підтримано Конституційною Асамблеєю, Координаційною радою з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України, розглянуто на засіданні Ради регіонів, схвалено Урядом України.

Проведено ретельний аналіз положень Концепції вітчизняними і закордонними експертами. Положення Концепції одержали широку підтримку місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, науковців, громадськості. Це підтверджує сприйняття запропонованих напрямків реформування місцевого самоврядування громадськістю та розуміння необхідності якнайшвидшої реформації. Положення Концепції є вивіреними, комплексними, прогнозованими щодо подальшої реалізації у відповідних нормах законодавства.

Таким чином, вважаємо, що розробка Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади зумовлена необхідністю забезпечення соціального і правового прогресу в означеній сфері, модернізації конституційної і законодавчої основ місцевого самоврядування, практики їх реалізації, забезпечення цілісності правової політики держави у сфері територіальної організації влади. Як документ стратегічного, системного, комплексного характеру, положення Концепції не можуть обмежуватися чинною конституційно-правовою моделлю територіальної організації влади, а мають визначати напрямки оновлення усього правового простору функціонування відповідної системи.

Рівною мірою вважаємо недопустимим вилучення зі змісту Концепції положень щодо оновлення організаційно-правового механізму взаємовідносин органів місцевого самоврядування з місцевими органами виконавчої влади в частині позбавлення місцевих рад права висловлення недовіри голові місцевої державної адміністрації, питань забезпечення здійснення повноважень органами місцевого самоврядування та інших. Дані питання мають одержати своє врегулювання як на конституційному, так і законодавчому рівнях, і не можуть вилучатись з комплексного процесу реформування, адже безпосередньо пов’язані з функціональною переорієнтацією місцевих державних адміністрацій, забезпеченням повноти організаційної системи  місцевого самоврядування на всіх рівнях територіальної організації влади, посиленням матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування тощо.

З урахуванням викладеного та враховуючи важливість й необхідність реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, застосування при цьому системного підходу, значення Концепції як документа стратегічного характеру для подальшої законодавчої діяльності, просимо підтримати положення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади та рекомендувати їх до схвалення.

 

З повагою,

президент Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад»

 

 

 

С.Чернов

 

президент Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»

 

 

 

 

Ю.Вілкул

 

голова Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад» директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, голова Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування

 

М.Фурсенко

 

С.Серьогіна

 

Залишити коментар

  

  

Ви можете використовувати ці HTML тегі

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

СТРІЧКА РЕГІОНАЛЬНИХ НОВИН

До уваги прес-служб районних рад!


- 8 листопада -


Запорізька обласна рада
Запоріжці сплачують податки й підтримують розвиток громад

Вінницька обласна рада
«Вінницяоблтеплоенерго» отримало мобільну модульну котельню

Тернопільська обласна рада
Робоча група затвердила проєкт програми розвитку місцевого самоврядування в Тернопільській області

Рівненська обласна рада
Медиків дитячої лікарні в польському Ольштині відзначили нагородами обласної ради


- 18 вересня -


Київська обласна рада
Київський обласний онкологічний диспансер отримав сучасні інфузійні волюметричні насоси

Харківська обласна рада
Колектив та читачі Бібліотеки на Алчевських отримали відзнаки Почесного консульства Литовської Республіки

Херсонська обласна рада
Пішов з життя депутат обласної ради Геннадій Лагута

Чернівецька обласна рада
Спільна злагоджена робота влади та громади, спрямована на запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності набуває особливої соціальної значущості в скрутних умовах воєнного стану


- 15 вересня -


Сумська обласна рада
«Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні» передала Сумській обласній дитячій клінічній лікарні медичний інструментарій

Хмельницька обласна рада
«Братерство сталевих»: відбудеться благодійний забіг на підтримку ЗСУ

Вінницька обласна рада
Медичні та навчальні заклади Калинівської громади до зими готові

Закарпатська обласна рада
В облраді вшанували фахівця у галузі спорту Анатолія Плеханова

- 12 вересня -


Кіровоградська обласна рада
ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ КІРОВОГРАДЩИНИ ВЖЕ НАДІЙШЛО БІЛЬШЕ 6 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ

Полтавська обласна рада
Полтавщина увійшла до переліку шести пілотних областей України, де планується реалізація проєкту “Skills4Recovery”

Запорізька обласна рада
Військовий збір: внесок запоріжців перевищив 465 млн грн

- 7 вересня -


Івано-Франківська обласна рада
З нагоди професійного свята в Івано-Франківську відзначили кращих спортсменів Прикарпаття

Запорізька обласна рада
Запоріжці звертаються до депутатів обласної ради для розв’язання проблем соціального та правового характеру

Хмельницька обласна рада
Віолета Лабазюк взяла участь у саміті «Ментальне здоров’я: крихкість і стійкість майбутнього»


- 5 вересня -


Житомирська обласна рада
Привітання заступника голови Житомирської обласної ради Володимира Ширми з Днем знань

Одеська обласна рада
В Одесі вшанували пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність

Чернігівська обласна рада
Голова Обласної ради обговорила безпекову ситуацію на півночі регіону


- 30 серпня -


Миколаївська обласна рада
Громади кількох облстей, зокрема Миколаївської, отримають 1,7 мільярда гривень на відновлення

Сумська обласна рада
Сумський онкологічний центр перетворюється на сучасний заклад європейського рівня

Дніпропетровська обласна рада
У Дніпрі вшанували памʼять загиблих захисників України

Вінницька обласна рада
Мобільну лазню відправив на фронт Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб

- 28 серпня -


Львівська обласна рада
У Львові вшанували пам'ять Великого Каменяра

Одеська обласна рада
У День Незалежності в Одесі вшанували пам’ять полеглих Героїв України

Волинська обласна рада
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА СПІВПРАЦЮВАТИМЕ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ДОНОРАМИ

Черкаська обласна рада
В обласному краєзнавчому музеї відкрили новий експозиційний зал присвячений відновленню Незалежності України