Фотогалерея

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості: що це?

До редакції надійшло запитання від наших читачів стосовно того, що таке фінансовий норматив бюджетної забезпеченості та яким чином він доводиться до відома органів місцевого самоврядування. Тож у цій статті спробуємо на нього відповісти.

Загальна інформація про фінансовий норматив

Частиною 2 ст. 62 Закону України від 21.05.97 р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (Далі за текстом — Закон №280) визначено, що мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості з урахуванням економічного  соціального, природного та екологічного стану відповідних територій, виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, встановленого законом.

Тож спочатку треба зрозуміти, що таке мінімальний бюджет місцевого самоврядування.

У ст. 1 Закону № 280 визначено що для здійснення повноважень місцевого самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб, який гарантується державою, необхідно визначити розрахунковий обсяг місцевого бюджету.

Інакше кажучи, при обґрунтуванні витрат місцево­го бюджету має використовуватись такий показник, як мінімальний рівень соціальних потреб.

Під мінімальним рівнем соціальних потреб розуміють гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг надушу населення, який встановлюється на всій території України. За допомогою цього показника розраховують мінімальний бюджет місцевого самоврядування — розрахунковий обсяг місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень місцевого самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб, який гарантується державою.

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості — гарантований державою в межах наявних бюджетних коштів рівень фінансового забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно Радою міністрів АР Крим, місцевими державними адміністраціями  виконавчими органами місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів (п. 50 ч. 1 ст. 2 Бюджет­ного кодексу України (Далі за текстом БК)).

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визначається шляхом ділення загального обсягу фі­нансових ресурсів, що спрямовується на реалізацію бюджетних програм, на кількість населення чи спожи­вачів гарантованих послуг тощо (ст. 94 БК).

При цьому загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом видатків, що враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, розраховується на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, які встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами.

Отже, фінансові нормативи бюджетної забезпеченості розраховуються окремо для планування кожного виду бюджетних видатків (державного управління, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту і соціального забезпечення культури і мистецтва та ін.) і дорівнюють середньому по країні значенню видатків на одного споживача конкретної бюджетної послуги.

Значення фінансового нормативу застосовується до всіх місцевих бюджетів як базова величина видатків  яка уточнюється коригуючи ми коефіцієнтами, що встановлюються за формулами, визначеними постановою КМУ від 08.12.10 р. № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів» (Далі за текстом — Постанова №1149).

Що ж стосується державних соціальних стандартів і нормативів, що встановлюються законами України та іншими нормативно-правовими актами, то наказом Мінпраці від 17.06.02 р. № 293 затверджено Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів.

Зверніть увагу, що Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів розроблено відповідно до ст. 27 Закону України від 05.10.2000 р. № 2017-III «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та відповідно до п. 10 Прикінцевих положень БК. При цьому він є складовою частиною державної системи класифікації.

Але слід додати, що впродовж років задеклароване державою створення дієвої та повноцінної системи соціальних прав та державних соціальних гарантій громадян не забезпечується повною мірою. Крім того, показники на виконання делегованих повноважень, враховані Міністерством фінансів України, не забезпечують розрахункову потребу щодо видатків місцевих бюджетів навіть за захищеними статтями витрат, а коштів на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази для бюджетних установ майже не залишається.

Як і для чого розраховується фінансовий норматив

Як вже зазначалось, відповідно до положень БК розрахунок обсягів міжбюджетних трансфертів між державним та бюджетами районів і міст обласного значення здійснюється Міністерством фінансів України за формулою розподілу, затвердженою Постановою № 1149.

Виходячи з цього, розрахункові показники міс­цевих бюджетів за доходами та видатками (в розрізі галузей), що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, доводяться Мінфіном до місцевих фінансових органів. І вже на рівні району подальший розрахунок обсягів міжбюджет­них трансфертів здійснюється на основі формули розподілу між районним, міським (міст обласного значення) бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст, адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту.

При цьому слід зазначити, що прогнозний показ­ник доходів бюджету місцевого самоврядування формується з надходжень податків і зборів, закріплених за ним відповідно до ст. 64 — 65 БК одночасно:

 1. із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці
 2. на основі даних про фактичне виконання доходів відповідного бюджету за три останні бюджетні періоди

Так, індекс відносної податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності відповідного бюджету у розрахунку на одну людину.

При цьому розрахунковий індекс відносної податкоспроможності у плановому бюджетному періоді визначається з урахуванням коефіцієнта актуалізації індексів відносної податкоспроможності відповідного місцевого бюджету, який розраховується відношенням фактичного індексу відносної податкоспроможності до прогнозного.

Довідка

Актуалізація — це метод економічного розрахунку, що полягає в наведенні показників майбутнього стану до їх значень, що відображають нинішні умови.

Зазначимо також, що при визначенні індексу відносної податкоспроможності розрахунковий обсяг кошика доходів місцевих бюджетів збільшується на суму втрат у доходах, що виникли внаслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями відповідних місцевих рад.

У свою чергу, розрахункові показники обсягу видатків місцевих бюджетів мають визначатись окремо для кожної галузі, на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувальних коефі­цієнтів до них, з розрахунку на одиницю населення (щодо органів місцевого самоврядування та культуру) і на одну дитину (щодо освіти).

При цьому фінансові нормативи бюджетної забезпеченості обов’язково розраховуються Міністерством фінансів України відповідно до Формули розподілу між державним та місцевими бюджетами, а коригувальні коефіцієнти встановлюються розпорядженням голови місцевої державної адміністрації з урахуванням територіальних особливостей.

При обчисленні обсягу видатків місцевих бюджетів слід враховувати, що^

 1. при розрахунку обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування в цілому по району фінансовий норматив бюджетної забезпеченості коригується на коефіцієнт частки нормативу бюджетної забезпеченості, визначений райдержадміністрацією (не менше 0,76)
 2. видатки на утримання селищних (селищ міського типу), міських (міст районного значення) рад визначаються як добуток фінансового нормативу та типової штатної чисельності працівників місцевої ради (згідно з постановою КМУ від 03.12.97 р. № 1349 «Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування»)
 3. видатки на утримання сільських рад визначаються, виходячи із загального обсягу видатків на органи місцевого самоврядування, з урахуванням коефіцієнтів, встановлених розпорядженням райдержадміністрації:
 • коефіцієнт впливу чисельності населення (в межах від 0,5 до 1)
 • коефіцієнт впливу кількості населених пунктів (в межах від 0 до 0,5)
 • коефіцієнт впливу нормативної чисельності (різниця двох попередніх до 1)

Окрім зазначеного, обов’язково слід звернути увагу на видатки дошкільної освіти ти видатки на культуру.

Так, розрахунковий обсяг видатків на дошкільну освіту у бюджетах селищ та міст районного значення визначається виходячи з фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на 1 дитину та кількості дітей віком від 0 до 6 років з урахуванням фактичного коефіцієнта охоплення дітей дошкільними навчальними закладами, розташованими в цій місцевості, який визначається Міністерством фінансів України окремо для кожного району.

При цьому 01.01.13 р. вводиться додатковий коригуючий коефіцієнт, що враховує відношення кількості дітей по району і кількості дітей в селищі та фактичний коефіцієнт охоплення дітей району спеціальними та санаторними закладами. Додатково також враховуються й видатки на розвиток дошкільної освіти.

Якщо ж розраховуються видатки на дошкільні заклади сіл, то обов’язково мають враховуватись коефіцієнти, встановлені райдержадміністрацією:

 1. коефіцієнт впливу кількості дітей (в межах від 0,5 до 1)
 2. коефіцієнт впливу кількості груп (в межах від 0 до 0,5)
 3. коефіцієнт впливу кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади (різниця від двох попередніх до 1)

При розрахунку видатків на культуру застосовується фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного жителя. При цьому райдержадміністрацією встановлюються коефіцієнти частки обсягу видатків бюджетів місцевого самоврядування на клуби і бібліотеки у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості на культуру зведеного бюджету району (зокрема, на клуби — не менше 0,34, на бібліотеки — не менше 0,16).

Тож виходячи із скоригованого таким чином фі­нансового нормативу та прикріпленого населення до відповідної території і буде розраховуватись обсяг видатків на культуру.

Зверніть увагу, що у складі видатків бюджетів сіл, селищ, міст районного значення, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів  можуть передбачатися нерозподілені видатки у межах обсягу таких видатків, розрахованих для зведеного бюджету району (міста), розподіл яких здійснюється райдержадміністрацією за окремим розрахунком.

У цілому ж, загальний розрахунковий обсяг видатків місцевого бюджету визначається як сума видатків по галузях та порівнюється із розрахунком обсягу доходів відповідного бюджету.

Увага! Якщо доходи не забезпечують визначені видатки, то бюджет планується з дотацією, а якщо ж навпаки, тобто доходи перевищують видатки, то бюджет планується з вилученням, із застосуванням коефіцієнта вирівнювання, що визначається райдержадміністрацією в межах від 0,6 до 1, виходячи з обсягів нарощування фактичних надходжень доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, за останні бюджетні періоди.

Тож, як бачимо із зазначеного, участь у вирахуванні фінансових нормативів та інших розрахункових показників, в першу чергу, визначають Мінфін та місцеві фінансові органи, які через здійснення відповідних розрахунків за різними видами видатків та доходів місцевих бюджетів, допомагають органам місцевого самоврядування складати та затверджувати відповідні місцеві бюджети.

В. Ісаєнко, економіст-аналітик ВБ «Фактор»


Газета «Місцеве самоврядування» — №12, грудень 2012
Передплатні індекси:
українською мовою — 37926
російською мовою — 37925

Увага! Копіювання та будь-яке відтворення даної статті суворо заборонено!

Залишити коментар

  

  

Ви можете використовувати ці HTML тегі

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

СТРІЧКА РЕГІОНАЛЬНИХ НОВИН

До уваги прес-служб районних рад!


- 8 листопада -


Запорізька обласна рада
Запоріжці сплачують податки й підтримують розвиток громад

Вінницька обласна рада
«Вінницяоблтеплоенерго» отримало мобільну модульну котельню

Тернопільська обласна рада
Робоча група затвердила проєкт програми розвитку місцевого самоврядування в Тернопільській області

Рівненська обласна рада
Медиків дитячої лікарні в польському Ольштині відзначили нагородами обласної ради


- 18 вересня -


Київська обласна рада
Київський обласний онкологічний диспансер отримав сучасні інфузійні волюметричні насоси

Харківська обласна рада
Колектив та читачі Бібліотеки на Алчевських отримали відзнаки Почесного консульства Литовської Республіки

Херсонська обласна рада
Пішов з життя депутат обласної ради Геннадій Лагута

Чернівецька обласна рада
Спільна злагоджена робота влади та громади, спрямована на запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності набуває особливої соціальної значущості в скрутних умовах воєнного стану


- 15 вересня -


Сумська обласна рада
«Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні» передала Сумській обласній дитячій клінічній лікарні медичний інструментарій

Хмельницька обласна рада
«Братерство сталевих»: відбудеться благодійний забіг на підтримку ЗСУ

Вінницька обласна рада
Медичні та навчальні заклади Калинівської громади до зими готові

Закарпатська обласна рада
В облраді вшанували фахівця у галузі спорту Анатолія Плеханова

- 12 вересня -


Кіровоградська обласна рада
ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ КІРОВОГРАДЩИНИ ВЖЕ НАДІЙШЛО БІЛЬШЕ 6 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ

Полтавська обласна рада
Полтавщина увійшла до переліку шести пілотних областей України, де планується реалізація проєкту “Skills4Recovery”

Запорізька обласна рада
Військовий збір: внесок запоріжців перевищив 465 млн грн

- 7 вересня -


Івано-Франківська обласна рада
З нагоди професійного свята в Івано-Франківську відзначили кращих спортсменів Прикарпаття

Запорізька обласна рада
Запоріжці звертаються до депутатів обласної ради для розв’язання проблем соціального та правового характеру

Хмельницька обласна рада
Віолета Лабазюк взяла участь у саміті «Ментальне здоров’я: крихкість і стійкість майбутнього»


- 5 вересня -


Житомирська обласна рада
Привітання заступника голови Житомирської обласної ради Володимира Ширми з Днем знань

Одеська обласна рада
В Одесі вшанували пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність

Чернігівська обласна рада
Голова Обласної ради обговорила безпекову ситуацію на півночі регіону


- 30 серпня -


Миколаївська обласна рада
Громади кількох облстей, зокрема Миколаївської, отримають 1,7 мільярда гривень на відновлення

Сумська обласна рада
Сумський онкологічний центр перетворюється на сучасний заклад європейського рівня

Дніпропетровська обласна рада
У Дніпрі вшанували памʼять загиблих захисників України

Вінницька обласна рада
Мобільну лазню відправив на фронт Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб

- 28 серпня -


Львівська обласна рада
У Львові вшанували пам'ять Великого Каменяра

Одеська обласна рада
У День Незалежності в Одесі вшанували пам’ять полеглих Героїв України

Волинська обласна рада
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА СПІВПРАЦЮВАТИМЕ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ДОНОРАМИ

Черкаська обласна рада
В обласному краєзнавчому музеї відкрили новий експозиційний зал присвячений відновленню Незалежності України